Privacy reglement

Uw privacy, onze Zorg Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze bewoners. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen

Uw privacy, onze Zorg

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze bewoners. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van bewoners verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
  • Het woonzorgcentrum neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
  • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.


Het woonzorgcentrum is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wenst u meer uitleg? Neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@zorgnetwerktrento.be

Wanneer u vindt dat het woonzorgcentrum uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het woonzorgcentrum zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:
Elke bewoner van wie het woonzorgcentrum gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat hij/zij deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal het woonzorgcentrum bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Bewonerszorg

(kandidaat-)Bewonerszorg is het geheel van activiteiten met het doel een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening te verzekeren waarbij het welzijn van de (kandidaat-)bewoner (autonomie, participatie, waardigheid en integriteit) en het creëren van een warme veilige thuis prioritair zijn. Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van (kandidaat-)bewonerszorg?
- Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger);
- Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
- Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
- Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
- Gegevens over uw gezondheid en leefgewoonten;
- Psychische gegevens;
- Gegevens met betrekking tot de zorgplan;
- Sociale gegevens;
- Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
- Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
- Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het woonzorgcentrum is verplicht om een bewonersdossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Binnen het woonzorgcentrum worden uw gegevens opgenomen in het elektronisch bewonersdossier. Het bewonersdossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het woonzorgcentrum voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen uw gegevens met anderen buiten het woonzorgcentrum enkel :
- indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of
- indien dit nodig is bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of
- indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
- wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren uw actief bewonersdossier maximaal 5 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:


Recht op
beperking


Recht op
inzage en een kopie


Recht op
aanpassing van gegevens

Contacteer ons met uw vragen hierover

Bewonersadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van bewonersadministratie?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de bewonersadministratie:
- Identificatiegegevens
- Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer)
- Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
- Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten en woondiensten
- Sociale gegevens
- Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
- Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
Het woonzorgcentrum verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het woonzorgcentrum.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van bewonersadministratie worden de gegevens gedurende 5 jaar bewaard.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:


Recht op
beperking


Recht op
inzage en een kopie


Recht op
aanpassing van gegevens

Contacteer ons met uw vragen hierover

Medicatiedossier

In het medicatiedossier (dat onderdeel uitmaakt van uw medisch dossier) beheren wij uw medicatieschema en volgen de bestelling, levering en toediening van uw medicatie op. We communiceren de door ons gekozen apotheker, die de noodzakelijke gegevens verwerkt voor medicatiebestellingen, bij opname in het woonzorgcentrum.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw medicatiedossier?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor het medicatiedossier:
- Identificatiegegevens
- Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer);
- Mutualiteits- en verzekeringsgegevens;
- Gegevens over uw medicatie

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
Het woonzorgcentrum verzamelt deze gegevens om u op een correcte wijze de door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie te kunnen toedienen, deze bij de apotheek te kunnen bestellen, laten leveren en factureren.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met de apotheek, met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van bewonersadministratie worden de gegevens gedurende 30jaar bewaard.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:


Recht op
beperking van de verwerking


Recht op
inzage en op een kopie


Recht op
aanpassing van gegevens

Contacteer ons met uw vragen hierover

Klachtenregistratie

Elke bewoner heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de dienst bewonersbegeleiding (trajectbegeleider) of via de klachtenbus van het woonzorgcentrum. De trajectbegeleider zal de klacht met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De trajectbegeleider bewaakt de toegang tot het dossier.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van klachtenregistratie?
In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het WZC – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:
- Identificatiegegevens
- Gezondheidsgegevens
- Gegevens met betrekking tot de zorg
- Evt. financiële gegevens
- Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het woonzorgcentrum verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:
- De zorgverlener over wie de klacht gaat
- Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat,…)
- Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens van de klacht worden bewaard tot 1 jaar na opmaak van het jaarverslag.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:


Recht op
beperking


Recht op
inzage en een kopie


Recht op
aanpassing van gegevens

Contacteer ons met uw vragen hierover

Bezoek aan de website van Zorgnetwerk Trento

Zorgnetwerk Trento heeft een website waarop u informatie over de dienstverlening van onze woonzorgcentra kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?
Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies:
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
- Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

- Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

- Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Het WZC mag deze cookies gebruiken omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Enerzijds kunnen we door het gebruik van de cookies de website beter laten werken en krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website. Anderzijds kunnen we die informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website makkelijker en aangenamer te maken.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Zie bewaartermijnen bij de vermelde cookies.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Voor het gebruik van de analytische cookies delen we de gegevens met Google.

U kan de analytische cookies weigeren. Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vind u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Wifi-netwerk

Bij uw bezoek aan Zorgnetwerk Trento of bij een opname in het woonzorgcentrum kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van het woonzorgcentrum.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van u gebruik van wifi?
Wanneer u tijdens uw bezoek aan WZC gebruik maakt van het Wifi netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:
- Identificatienummer van uw toestel
- Uw surfgedrag

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Zorgnetwerk Trento verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn. Contacteer ons met uw vragen hierover

Indien u nog vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop het woonzorgcentrum als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

via e-mail: dpo@zorgnetwerktrento.be
of via de post: Zorgnetwerk Trento, t.a. v. DPO, Molenstraat 11 - 9220 Moerzeke